Varsel om planoppstart for detaljreguleringsplan for
Åsane, gnr 189 bnr 325 mfl., Myrdaldshovden Øst

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplan for gnr 189, bnr 325 m.fl. i Åsane bydel, Bergen kommune.

Forslagstiller og grunneier er Axer Eiendom AS. Utførende plankonsulent er Arkitektgruppen Cubus AS.
Området som skal reguleres ligger i krysset Myrdalsvegen/Myrdalshovden og er i dag i all hovedsak ubebygd.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for boliger med tilhørende uteområder og parkering. Det skal også gjøres en vurdering av muligheter knyttet til etablering av næringsformål. Planområdets størrelse er ca. 13 daa.

Planområdet er i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse, teknisk anlegg og friområde i reguleringsplan for Ulset Nord sykehjem, planID 18510000. Søndre del av planområdet er regulert til forretning med tilhørende infrastruktur i plan for Myrdal, planID 19230000.

Området er i kommuneplanens arealdel (KPA10) avsatt til bebyggelse og anlegg. Planarbeidet er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:
Arkitektgruppen CUBUS AS
PB 294 Sentrum
5804 Bergen
eller sendes på e-post til linn@arkcubus.no

Frist for merknader er satt til 23.10.17

Alle mottatte dokumenter og merknader vil bli oppsummert, kommentert og oversendt Bergen kommunen sammen med planforslaget.

Plangrensekart som PDF kan lastes ned her.

Kontakt:
Linn Skjold          
Arealplanlegger
Tlf. 452 10 225