Arkitektgruppen CUBUS har levert mogleghetsstudie på Os.

Arkitektgruppen CUBUS, Eriksen og Skajaa Arkitekter og April Arkitekter presenterte høsten 2017 tre ulike løsninger for utbygging av Steinneset i Os.

Oppgaven var å sjå på ein middels utnytting av området langs sjøen på Steinneset. Dei to andre kontora hadde minimums- og maksimums utnytting som oppgåve.
Prosjektet vil gje ein betre ballanse mht til attraktivitet og tilbud fordelt langs sjølinjen.
Os er en ambisiøs kommune med fokus på å utvikle Osøyri på ein spennende måte.
Vi i Cubus bidrar med faglege innspel på konsept og innhold.


"Draumen
....om sol og sjøluft, måkeskrik og latter frå brygga.
Glade dagar på ein fin  plass, der stadens kvalitet gir
rammer kring det gode liv."

 

Eksisterande situasjon
Steinneset avgrensar austleg side av den indre hamna til Osøyri, og har ei god plassering i høve til sol og utsikt. Området innanfor moloen vender seg til Os- øyri og Oseana, og blir ein del av den urbane sjøfronten. Frå sørsida av moloen ser ein mot det store  ordlandskapet, og blir ein del av dette landskapet.
Det grøne draget går frå  ell og dalar i aust (Hegglandsdalen, Hatvika osb.), via gardsbruk og hagar som går heilt ned i sjøkanten på Steinneset. Utgangspunktet for ”Fjordgrenda” er dagens reguleringsplan – dvs. at bustader skal plasserast på ei ”stripe” / smal tomt mellom eksisterande einebustader og kai/strandsone. Areal er sett til 1350m2 BRA.

Framtidig situasjon
Steinneset blir ein ny destinasjon i Os. Vi etablerer eit felleshus – for Osel- var og kajakk, med kafé, og kanskje først og fremst eit utkikkstårn der ein kan komma opp og sjå utover Bjørna orden. Felleshuset kan bli eit mål i seg sjølv, og det vil vera ein viktig attraksjon langs den oppgraderte strandpro- menaden. Badebrygga med basseng blir også ein ny urban møteplass. Strandpromenaden vil bli oppgradert, og tverrforbindelsane vil blir meir syn- lege.
Aust- og vestside av hamna får ulike opplevingar og skala. Med det nye ”tårnet” skapar vi ein slags likevekt i vågen.