Prosjekt

Wergeland

År

2010

Sted

Bergen

Type

Områdeplan langs Bybanen

Størrelse

17 500 m2

Som ledd i Bergen Kommunes satsing på byutvikling rundt bybanestoppene, var det nødvendig å se på en områdeplan for Wergeland.

Mange paralelle reguleringsplaner var under utvikling på Wergeland. Områdeplaen skulle binde disse sammen i et helhetlig grep for stedet og danner gode offentlige rom rundt et sentralt Bybanestopp.

I utviklingen av området har tilgjengelig til og fra Bybanestopp og busser vært førende for valg av byrom og gangveisystem. Minde alle/ Storetveitvegen er en vikitg trafikkal tverrforbindelse for Bergensdalen og har vært en utfordring i utviklingen av gode byrom. All trafikken vil i nær fremtid gå igjennom Wergelands sentrale deler. Planen tar hånd om en eventuelt fremtidig alternativ løsning for gjennomgangstrafikken slik at byrommen kan fungere i fremtiden. Bebyggelsen er derfor  primærelementer i utformingen av  gode byrom, ikke veien.
Arkitektgruppen Cubus har vært med i utviklinge av områdeplanen med utvikling av byrom, kommunikasjonsårer, boligområder og næringstomter, samt utarbeideing skisser, arealberegninger og  plankart.