Prosjekt

Skogstunet Barnehage

År

2010

Sted

Askøy

Type

Barnehage

Bygningen ligger som et Y-formet volum, orientert nordøst – sydvest. Tomtens topografi har vært premissgiver til byggets plassering og utforming.

Det har vært et mål å bevare tomtens variasjoner, da disse er verdifulle kvaliteter som gir muligheter, utfordringer og gode svar.. Det nære forholdet mellom ute og inne i dette prosjektet, har gitt en helhet som styrker både tomten og bruken av den.

Barnehagen består av syv avdelinger; fem barnehageavdelinger, administrasjon og en fellesdel med leke-/transportareal og allrom.

Hovedfunksjonene er plasser i to kjernevolumer som danner en tverrforbindelse mellom de to langsidene av bygget, fra utearealer i syd til innvendig felles leke- og transportareal i nord som knytter byggets funksjoner sammen. Som et naturlig forløp av denne ligger allrommetsom strekker seg over to etasjer.

Prosjektet har en en arkitektur som formmessig smyger seg inntil tomtens terrengkurver. Det åpner opp, tar imot og skaper trygge og utfordrenem, kreative rammer. Bygget har en glidene overgang fra å være ”et hus” til å være ”en ting” å leke på, ved og i.

Den direkte adkomsten fra hver avdeling til utearealene gjør tomten tilgjengelig for barn med ulike forutsetninger Stedene nærmest bygget er lettest tilgjengelige - trygge og ufarlige. Jo lengre ut I “verden” man reiser, jo større blir utfordringene. Stier I terrenget knytter en verden sammen for små og store ekspedisjoner.  

Det har vært en viktig forutsetning å sikre størst mulig grad av universell utforming, også utomhus. For å samtidig kunne bevare det naturlig kuperte terrenget, har det vært lagt vekt på at barna skal kunne komme til de ulike ”hovedatraksjonene” via tilrettelagte alternative veier. Den lange rampen sikrer adkomst til det mest fjerntliggende arealet. Rampen i seg selv er en oppholssone som er i kontakt med store deler av utearealet.

Skogstunet barnehage fikk Askøy Kommunes byggeskikkpris for 2010, der de påpeker at barnehagebygget med uteområdet er et flott forbilde.

  • {alt_text}