{alt_text}
Prosjekt

Nyhavn Regulerinsplan

År

2007

Sted

Bergen

Type

Regulerinsplan

Planoppgaven går ut på en omregulering av Nyhavn fra nærinmg til bolig. Tidligere ble eiendommene brukt til trelasthandel, lager og kontor.

Eiendomsbesitterene i området opplever at næringsinteresser trekker seg ut av området, og at boligandelen i området øker. De ønsker derfor å se på alternativ bruk av arealene som boliogområde.
Området ligger syd/ vestvendt med gode utsiktsforhold mot sentrum og innseilingen.
Vi har valgt å legge bebyggelsen inn mot fjellskjæringene i øst og vest, med åpne felles uteoppholdsrom på flaten i midten.
Det har vært styrende for planarbeidet å gjøre sjøfronten tilgjengelig for almennnheten. Dette oppnåes gjennom å trekke vannspeilet inn mellom byggene, og å etablere en offentlig plass i sjøkanten.
Det er lagt tilrette for bedre tverrforbindelser i områder samt en offentlig gang og sykkelvei langs sjøsiden. Dette muliggjør en kontinuerlig promenade langs sjøen fra sentrum til Ytre Sandviken i fremtiden
Parkering er løst ved å trekke byggene frem fra fjellskjæringen, og på den måten få dobbelsidig parkering, dels inn mot fjellet og dels under byggene. Byggene får da bolig også på plan 1, noe som er med på å aktivisere området.