Prosjekt

Berkåk Torg

År

2009

Sted

Sør - Trønderlag

Type

Byrom og Stedsutvikling

Størrelse

1 400 m2

Torget på Berkåk rammes inn av byg- ninger på tre sider. Her ligger blant an- net bank, butikker og Frivillighuset.

Rett forbi torget går E6 og mange passerer daglig forbi Berkåk. Målet med pro- sjektet har vært å skape både en god lokal møteplass, men også et sted som kan benyttes som et stoppested på veien. Det er i prosjektet lagt vekt på
å involvere lokal næring, som laftein- dustrien, steinbrudd og kraftlag.
Torget er belagt med kvadratiske lysegrå granittheller. Den lokale hvite Rennebugranitten finnes som staver lagt inn i hovedbelegget og som store flak som utgjør en scene.
Fra scenen risler det en liten”bekk” ned i en grunt vannbasseng som speiler omgivelsene og himmelen.
På ett felt er det lagt et belegg i tre. Her er det brukt avkapp fra den lokale laftenæringen. Trestokker i ulike dimen- sjoner er lagt ut som trebrostein og danner et mykt dekke som er behage- ligågåpå.
Lysmasten er laget så høy at den synes fra E6. Slik kan kanskje nysgjerrigheten til forbipasserende vekkes og de vil stoppe opp. Masten er laget i massiv- tre. LED-lys skinner gjennom blå ple- xiglassplater og lyser opp torget.

  • {alt_text}