Vi har kompetanse til å gjennomføre alle typer planprosesser, og har vært ansvarlig for planlegging fra kommuneplannivå til detaljplaner.

En viktig del av vår tverrfaglighet er at vi har høy plan og utredningskompetanse.Gruppen har hatt spesialiserte arealplanleggere siden tidlig på 80-tallet og samfunnsvitenskaplig utredningskompetanse de siste 25 årene. 

Vi utfører mulighetstudier i stor og liten skala. Slike studier – som ofte er en forløper til formelle plan eller prosjekteringsprosesser – er typiske oppgaver der et miljø som både har arkitekt, landskapsarkitekt og plan og utredningskompetanse vil kunne gi særlig utfyllende skisser til løsninger. Vi kan stå for utviklingsprossesser fra idé, utredning og planprossesser frem til ferdig bygg og uterom.

Arkitektgruppen CUBUS har i hele sin 40.årige historie vært opptatt av brukerperspektiv og medvirkning. CUBUS har utviklet egne metodiske verktøy for å sikre god medvirkning og transparente prosesser.

Alle plan og utredningsgruppens medarbeidere har bred erfaring som formidlere både i plan og utredningsprosesser, i undervisningssammenhenger og offentlige debatter.

Vi har også et bredt eksternt nettverk  som sikrer tilgang til nødvendig kompetanse for f.eks. å få utført  spesialiserte analyser innen konsekvensutredning, trafikkplanlegging eller helse og miljøfeltet.